Вимоги до тез доповідей:

Тези доповіді подаються однією з робочих мов конференції, набрані в редакторі Microsoft Word (шрифт "Times New Roman", розмір – 14, інтервал – 1,5), всі поля – 2 см. Обсяг тез 2-5 сторінки.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора (не більше двох) (шрифт – напівжирний, курсив); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

Рукописи, оформлені без врахування вищевикладених вимог, оргкомітет розглядати не буде.

Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів.

 

Приклад оформлення тез:

Секція: Економічні науки.

Олійник І.Ю. .

аспірант кафедри фінансів

Київського національного університету ім. Т. Шевченка

 

Акткальні проблеми фінансової системи України

Текст доповіді

Література:

1) Використана література оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [8, с. 268].

2) Сторінки не нумеруються.

До розгляду не приймаються тези, які оформлені без врахування зазначених вимог.